Hasičské skladiště (tak se budova nazývala v prvních letech používání) bylo postaveno na místě již nevyhovujícího, vlhkého a celkově zchátralého původního skladiště. Základní kámen byl slavnostně položen 10. června 1934. V následujících třech měsících byla postavena nová prostorná budova o rozměrech 13 x 10 m s věží na sušení hadic, dvojicí vrat a výklenkem v průčelí pro umístění sochy svatého Floriána – patrona hasičů.

Nové skladiště bylo postaveno nákladem 27 600 Kč (korun československých). Nejen o financování je také psáno v kronice hasičského sboru:

Byla provedena po obci mimořádná sbírka a rozdány upisovací listiny, aby se zjistilo, s jakým obnosem můžeme počítat na darech od občanů. Výsledek byl následující: Během roku 1934 obdrželi jsme 10 631,75 Kč. Nějaký obnos, který není ještě splacen, ale je upsán, zbývá na rok 1935.

Obec přispěla obnosem 10 000 Kč ve 3 splátkách do tří let, každým rokem 1/3, počínaje rokem 1935.

Při stavbě skladiště a při odklízení starého skladiště pracovali zdarma:

Členové celkem 997 hod. a 13 dní různé dovážky potahem.

Nečlenové celkem 314 hod. a 14 ½ dne různé dovážky potahem.

Vazbu a veškeré práce tesařské provedl br. Smutný Tomáš tesařský mistr, Střelice č.318 se svými pomocníky též zdarma.

Stavbu provedl p. stavitel Pavlík Martin ze Střelic za 8 926 Kč.

Slavnostní otevření nového skladiště proběhlo 16. září 1934. O této události opět malý úryvek z kroniky sboru:

Den 16. září jest pro hasičstvo střelické dnem památným a významným, neboť tohoto dne byla pořádána slavnost „Otevření nového hasičského skladiště“.

Nové skladiště velice dobře plnilo svůj účel celých 11 let. Při osvobozovacích bojích na konci 2. světové války byla zbrojnice výbuchem granátu velmi poničena, včetně výzbroje a výstroje uvnitř. Po válce byla postupně opravena.

První velká přestavba budovy proběhla v letech 1956-1958, kdy byla uvnitř vybudována šatna, sociální zázemí, sklad pohonných hmot, schodiště do podkroví a půdní vestavba se dvěma místnostmi. Vzniklo tak velice moderní zázemí jak pro zásahovou jednotku, tak pro celý sbor. Upravené podkrovní prostory bylo možné využívat při provádění žňových hlídek, různých schůzí a setkáních členů sboru.

V roce 1985 započala přístavba garáže pro cisternové vozidlo, která byla dokončena v následujícím roce. O dva roky později zaparkovala do garáže první cisterna u sboru, díky níž mohla zásahová jednotka účinněji zasahovat, protože si k samotnému požáru dovezla i hasební látky, tj. vodu a pěnidlo.

V letech 1992 a 1993 byl přistavěn sklad zázemí pro kulturní akce a nové toalety.

Zatím poslední velká změna na vzhledu a velikosti této budovy proběhla v letech 1997 a 1998, a to podle návrhu architekta a střelického občana Ing. arch. Vavřína Sklenáře, CSc. Bylo vybudováno pódium, které bylo zastřešeno protaženou střechou. Všechna okna byla nahrazena dřevěnými s obloukem v horní části. V podkroví vznikla spojením obou místností velká zasedací místnost a malá kuchyňka. Protažením střechy také vznikla nad garáží pro cisternu další místnost. Stávající šatna byla rozdělena příčkou na dvě části.

K nedávným opravám patří rekonstrukce podlahy v garáži pro cisternu provedená v roce 2017. Ve stejné době bylo také opraveno celé prostranství kolem budovy. V roce 2022 bylo přistoupeno k výměně garážových vrat, a to z důvodu pořízení nového cisternového vozidla.

Ačkoliv byla díky našim předkům zbrojnice několikrát rozšířena a zvětšena, její značné stáří a nevyhovující zázemí pro zásahovou jednotku obce je pro nás významným problémem. Proto jsme v roce 2023 jako sbor zažádali obec Střelice, aby zařadila hasičskou zbrojnici do dlouhodobého plánu rozvoje obce. Budeme tedy pevně doufat, že se s „hasičkou“ v nejbližších letech začne něco dělat. I přesto je svým současným vzhledem jednou z dominant naší obce.

Článek o hasičské zbrojnici při příležitosti výročí 90 let od výstavby napsal Jiří Švestka ml.