1. Hlavní cíle

Strategickými cíli práce s oddíly mladých hasičů jsou:

a) sportovní mimoškolní organizovaná výchova dětí a mládeže umožňující rozvoj jejich potenciálu a zájem o požární ochranu,

b) neformální vzdělávání, které by motivovalo pro budoucí dobrovolnou práci v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí.

 

2. Členové oddílu

a) hlavní vedoucí a trenér

b) pomocní trenéři a vedoucí

c) děti a mládež:

přípravka – 4 až 6 let, bez rozlišení pohlaví

mladší žáci – 7 až 11 let, bez rozlišení pohlaví

starší žáci – 12 až 15 let, bez rozlišení pohlaví

 

3. Zásady oddílu

Oddíl je finančně i materiálově zabezpečen SDH Střelice. Všichni vedoucí a trenéři jsou členové SDH Střelice starší 18 let a splňují kvalifikační předpoklady pro tuto činnost. Mají zkušenost s požárním sportem, s vedením dětí a jsou pověřeni k této činnosti výborem SDH Střelice. Jejich činnost je dobrovolná a bezplatná. Hlavní vedoucí vede administrativu oddílu.

Do oddílu jsou přijímáni všichni zájemci od 4 let. Nikoho neodmítáme. Podmínkou přijetí dítěte je vyplnění a odevzdání přihlášky rodičem a podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Přijetí dítěte do oddílu je bezplatné. Členství v oddílu je bezplatné. Nábor dětí probíhá 1 až 2x ročně.

Trénink probíhá sezónně, od března do října, dle počasí. Scházíme se 1x týdně u Hasičky. Trénink přípravky trvá 60 minut, mladší žáci – 90 minut, starší žáci – 90 minut. Během tréninku věnujeme pozornost nácviku dovedností v požárním útoku ( obratnost, zručnost, rychlost ), štafety a rozvíjení týmového ducha. Na začátku a po tréninku je nástup dětí.

Zúčastňujeme se závodů v našem okolí většinou v požárním útoku. Během jednoho roku je to 5-10 závodů. Před závodem jsou dětem přiděleny dresy – triko s dlouhým rukávem a helmy.

Od všech dětí požadujeme maximální účast na trénincích a závodech, slušné a týmové chování. Vedoucí se starají o svěřené děti s náležitou péčí.

Komunikace mezi vedoucími, rodiči a dětmi probíhá osobně: před a po tréninku. A také přes aplikaci WhatsApp, jednotlivé věkové oddíly mají založené skupiny.

 

4. Bezpečnost a pojištění

Vedoucí i děti jsou pojištěni.

 

5. Práva a povinnosti

a) vedoucích:

Vedoucí musí před tréninkem a závodem zkontrolovat technické vybavení a přesvědčit se, že je bezpečné.

Vedoucí musí při nástupu na závod zkontrolovat, zda děti mají vhodné sportovní oblečení ( dres s dlouhým rukávem a tepláky ), vhodnou sportovní obuv ( tenisky ) a helmu.

b) dětí:

Děti musí dbát pokynů vedoucích během tréninku a závodu.

Jakékoliv zranění během tréninku a závodu musí dítě okamžitě hlásit vedoucímu.

Děti nesmí opouštět tréninkový prostor v okolí Hasičky bez souhlasu vedoucího.

Děti nesmí opouštět závodní prostor bez souhlasu vedoucího, během závodů se řídí pokyny vedoucího.

c) rodičů/zákonných zástupců:

Rodiče/zákonní zástupci musí dohlédnout, aby jejich dítě bylo na tréninku včas a musí zajistit vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv.

Je nutná přítomnost alespoň jednoho rodiče/zákonného zástupce u dětí z přípravky během tréninku a závodu.

Všeobecné doporučení: Všichni vedoucí a děti by měli mít u sebe průkazy pojištěnců nebo alespoň jejich kopie na všech akcích oddílu.

 

6. Sponzorství oddílu

SDH Střelice hospodaří s finančními prostředky získanými z dotací, subvencí, darů a příp. hospodářské činnosti. Jakákoliv finanční nebo hmotná pomoc ze strany rodičů a příznivců SDH je vítaná. Sponzorské dary lze zaslat na bankovní účet SDH: 2501734183/2010. Potvrzení o přijetí daru vydává hospodář SDH.

 

Stanovy oddílu schválil výbor SDH dne 6. května 2024 ve Střelicích u Brna, na své schůzi číslo 5/2024.