Záměr založit ve Střelicích hasičský sbor vznikl již v roce 1892, ale pro neschválené stanovy bylo od tohoto záměru ustoupeno. V roce 1897 učitel Josef Goldbach při schůzi spolku „Kollár“ dal návrh, aby byli pozváni členové hasičského sboru z Bosonoh a ze Židenic a přednesli význam hasičského sboru a způsob jeho založení. Tehdejší starosta obce Petr Novák č. 16 byl této myšlence nakloněn a tak mohlo začít jednání o založení hasičského sboru ve Střelicích.

Rok 1898 je počátkem hasičského života ve Střelicích. Ke konci tohoto roku byl založen hasičský sbor s názvem: Jubilejní hasičská jednota. Hasičské stanovy byly zaslány ke schválení na okresní úřad, prozatím byli zvolení 3 členové výboru k vedení založeného sboru: Tomáš Antoš č. 98, Tomáš Smutný č. 1 a učitel Reinhold Kellner. Po schválení stanov 1. 4. 1899 byly provedeny volby do prvního výboru hasičského sboru ve Střelicích.

 • Starosta Petr Novák č. 2
 • Místostarosta Tomáš Sadílek č. 91
 • Pokladník Václav Kazda č. 102
 • Jednatel pan učitel Josef Goldbach
 • Náčelník pan učitel Reinhold Kellner
 • První podnáčelník Tomáš Smutný č. 51
 • Druhý podnáčelník Josef Vávra č. 16

V této době byla zakoupena hasičská stříkačka, 20 m hadic, 2 háky se špicí a několik kopáčů. Tyto věci byly uskladněny ve staré škole v dřevěné boudě. První zásah hasičského sboru v obci byl 12. 7. 1899 u pana Jana Nováka Na Hrázi č. p. 133. To byl pro střelické hasiče první křest ohněm.

Hasičský sbor v roce 1904
Hasičský sbor v roce 1904

Každý požár či záplava je pro postiženého tragédií, ale velmi kuriózní je zápis v naší kronice o požárech z roku 1903, kdy za krátké období od 13. do 30. června vždy ve stejnou dobu vypuklo 16 požárů. Bylo to jistě dosti vypjaté období ve vesnici. Hasiči měli služby, četníci hlídali mnohá stavení, ale vše bylo marné. Požáry stále pokračovaly. Dokonce byli hasiči podezíráni, že chtějí být aktivní, ale nakonec byl 30. 6. 1903 přistižen při činu třináctiletý školák, který všechny požáry založil a k činu se přiznal. Vše vysvětlil tím, že pan učitel Reinhold Kellner je také členem hasičského sboru a tak při vypuknutí požáru bylo vyučování vždy přerušeno. Chlapec byl předán brněnskému soudu. Škody byly vyčísleny v tehdejší cenové úrovni na 11780 korun.

V roce 1904 se odstěhoval ze Střelic do Slatiny zakládající člen Reinhold Kellner a novým náčelníkem se stal br. Antonín Chloupek. V roce 1905 bylo uspořádáno první veřejné cvičení, kde střeličtí hasiči ukázali vše, co ovládají a jakým vybavením disponují. V tomto roce bylo zakoupeno 40 m hadic a další hasicí stroj – berlovka. 29. června 1927 byla slavnostně převzata motorová stříkačka od firmy Hrček v hodnotě 42.000 korun. Od roku 1933 disponoval sbor tímto vybavením: osobní auto značky Tatra pro přepravu osob, motorová stříkačka, vozová stříkačka ruční, dodavač vody, posunovací žebř na kolech, dvě berlovky, dva žebře lávkové, jeden žebř střešní, pojízdný naviják na 300 m hadic, dva ruční navijáky na 100 m hadic, dvě nosítka, 600 m hadic, 5 savic, drobné nářadí a náčiní.

Cvičení hasičů v roce 1936
Cvičení hasičů v roce 1936

Od roku 1898 do roku 1933 se sbor rozrostl na 104 členů, ve sboru pracovalo i 6 žen. V roce 1934 bylo zbouráno zchátralé hasičské skladiště a na témže místě postaveno nové o rozměrech 13x 10 m s věží na sušení hadic. Stavbu provedl místní stavitel Martin Pavlík. 16. září 1934 bylo skladiště slavnostně otevřeno. Do výklenku v průčelí byla umístěna socha sv. Floriána.

Zřízením protektorátu Čech a Moravy 15.3. 1939 byla činnost sboru úřady omezena. Škody na majetku ve druhé světové válce, zvláště při osvobozování naší obce v dubnu 1945, byly nedozírné. Ve vesnici vyhořelo mnoho domů a zemědělských usedlostí. Také byla poškozena obecná škola a hasičské skladiště. Byla zničena veškerá výzbroj a výstroj místních hasičů. Vše, co bylo zbudováno, roky práce a úsilí, přišlo nazmar.

Další etapa hasičského sboru ve Střelicích se začala rozvíjet po skončení války v květnu 1945. Díky br. Jaroslavu Štveráčkovi, kterému se podařilo kolem sebe seskupit mladé muže, se tak navázalo na tradici otců. V průběhu roku 1946 se za finanční pomoci obce započalo s opravou zbrojnice a byla pořízena nová výzbroj a výstroj. 5. října 1947 byla slavnostně předana autostříkačka TATRA hasičskému sboru. Místní národní výbor ji koupil od firmy Biochema za 120 000 Kč. Koncem roku 1947 se vzdal velitel sboru br. Štveráček Jaroslav (kovářský mistr) své funkce. Velitelem sboru byl zvolen 1. ledna 1939 a vedl sbor v těžkých chvílích protektorátu čestně a svědomitě. Novým velitelem byl zvolen Ladislav Horký č. p. 258.

Při slavnosti 50. výročí založení sboru v roce 1948 byl br. Jar. Štveráček jmenován čestným velitelem střelického sboru. Této slavnostní schůze se zúčastnil zakládající člen br. Reinhold Kellner, kterému bylo předáno vyznamenání za padesátiletou práci v Hasičské jednotě. Totéž vyznamenání bylo předáno dvěma členům – br. Petru Novákovi a br. Františku Holešovskému č. p. 76.

Historické foto z roku 1947 s automobilem
Historické foto z roku 1947 s automobilem

Od roku 1953 byl sbor dobrovolných hasičů přejmenován na Místní jednotu československého svazu požární ochrany. V roce 1954 obdržela naše jednotka pojízdnou stříkačku PS8 s plným vybavením. V roce 1956 započaly práce na opravě zbrojnice. Stavební plány na opravu hasičky projektoval tehdejší velitel sboru Bohumil Škoda. Z půdního prostoru zbrojnice byla zhotovena nová klubovna, dále byl zřízen nový boční vchod do zbrojnice, nová šatna, schody do klubovny a opravena venkovní fasáda. Vše bylo připraveno na oslavu 60 let trvání hasičského sboru ve Střelicích. V roce 1960 obdržel náš sbor nový vůz Tatra 805 s kompletním vybavením.

9. června 1970 došlo v naší obci ve večerních hodinách k velké průtrži mračen. Voda vystoupila z břehů potoka a zaplavila nejen sklepy, ale i hospodářská a obytná stavení. Následky povodně se podařilo zlikvidovat až po třech dnech namáhavé práce. Při této povodni byla použita nová motorová stříkačka PS12, kterou jsme v témže roce dostali od Okresního národního výboru.

V roce 1975 vzrůstal zájem o hasičské dění mezi mládeží a střelické školní mládeže se ujal tehdejší velitel br. Antonín Vidlák. Tak vznikla dvě družstva žáků – mladší a starší. Díky obětavé práci br. Antonína Vidláka a br. Jaroslava Štveráčka se obě družstva zdokonalovala v požárním cvičení a od roku 1976 se začala zúčastňovat soutěží, ve kterých podávala velmi dobré výsledky. V roce 1981 vzniklo družstvo žen, které začal cvičit br. Jaroslav Štveráček a tehdejší velitel br. Jiří Liška. V roce 1982 družstvo žen postoupilo do 3. kola celostátní soutěže v požárním sportu do Strážnice.

Zde se naše družstvo utkalo s 18 nejlepšími družstvy z celé České republiky. Konečné druhé místo je největším úspěchem v historii našeho sboru. Tehdejší složení družstva: Zdislava Tomanová (Strakoňová), Anna Švestková (Vašulínová), Libuše Wehrenbergová (Coufalová), Zdena (Horníčková), Ludmila Šimková (Havlíčková), Marie Krajíčková (Ryšavá), Helena Šimková (Jágerová), Ludmila Holasová (Hrubá), Eva Švestková (Štveráčková), Helenka Dohnálková (Lišková), Lenka Štveráčková (Drimlová).

Avia 30 a T 805

V roce 1983 dostal náš sbor nové zásahové vozidlo Avia 30, které nahradilo dosavadní T 805. Toto vozidlo sloužilo sboru 25 roků. V roce 1985 začal náš sbor realizovat plán výstavby víceúčelové požární nádrže ve Střelicích (koupaliště), postavili jsme čistící stanici, zbudovali areál šaten a stánek s občerstvením. O provoz koupaliště jsme se starali v letním období po dobu 15 let až do roku 2000.

Avia 30 a Tatra 138

V roce 1985 se započalo s přístavbou garáže pro nové cisternové vozidlo. Díky obětavosti našich členů práce probíhaly rychle a tak se 1. 6. 1986 tato garáž slavnostně otevřela. Zásluhou tehdejšího starosty br. Jaroslava Štveráčka a velitele Jiřího Lišky jsme v roce 1988 pro náš sbor získali cisternové vozidlo TATRA 138. V roce 1991 byla zahájena přístavba nového skladu a soc. zařízení pro pořádání kulturních akcí na prostranství u hasičky.

V roce 1990 se Svaz požární ochrany vrátil k původnímu názvu Sbor dobrovolných hasičů.

V roce 1978 náš sbor poprvé uspořádal soutěž v požárním sportu a v této činnosti pokračuje každý rok. V květnu 1985 se poprvé uskutečnila soutěž O putovní pohár. Od roku 1990 se tato soutěž koná pod záštitou starosty obce. S tímto podnětem přišel první starosta obce po změně poměrů v roce 1989 Ing. Václav Dlapka. Soutěž která se koná každoročně koncem května, se pro naši obec stala událostí, na kterou se těší nejen naši členové a příznivci, ale i široká veřejnost.

Prapor SDH Střelice
Prapor SDH Střelice

V roce 1998 oslavil SDH Střelice 100. výročí založení. K tomuto výročí již s časovým předstihem začala celková rekonstrukce hasičské zbrojnice. Bylo zbudováno nové venkovní pódium, které navazuje na stávající hasičskou zbrojnici a byla nad ně protažena nová střecha. Hasičská zbrojnice získala novou podobu. Z dosavadní klubovny a podkroví byly vybourány příčky a vznikla nová zasedací místnost s kuchyňkou a barem. Byla zrekonstruována elektroinstalace a celá hasičská zbrojnice nově vymalována. Také byla osvětlena socha sv. Floriána. Pod záštitou tehdejšího starosty obce ing. Václava Dlapky byl zakoupen prapor, který zhotovily řádové sestry v Hradci Králové. Prapor je blankytně modrý. Ve spodní části přední strany je titulní nápis: „Sbor dobrovolných hasičů Střelice“ a rok založení sboru.

Prapor SDH Střelice
Prapor SDH Střelice

Ve středu je znak hasičů. V horní části nad znakem je staré původní heslo, které vystihuje smysl posláni sboru: „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“. V obou horních rozích přední strany jsou znázorněna nebeská tělesa Slunce a Měsíc, která symbolizuji, že sbor je připraven pomoci svým bližním ve dne i v noci. V dolních rozích jsou symboly dvou živlů – ohně a vody, před kterými v případe neštěstí a katastrof hasiči chrání lidské životy i jejich majetek. Na zadní straně praporu je vyobrazen sv. Florián, patron hasičů, a prosba k němu o ochranu obce před požáry. Při žerďové straně je svislá státní trikolora, která připomíná, dž SDH je součásti českého státu. Na trikoloře leží obecní znak Střelic a pod ním letopočet 1998, kdy byl prapor zhotoven ke stému výročí založeni sboru s při slavnostní mši sv. požehnán střelickým rodákem P. Janem Smutným trvale žijícím v USA. Celý prapor je olemován úzkým páskem složeným z malých trojúhelníků v barvě státní trikolory. Prapor se stal důležitým slavnostním symbolem našeho sboru.

Hlavní oslavy stého výročí se konaly 5. a 6. září 1998. V sobotu se konala v zasedacím sále Obecního úřadu výstava, na jejíž přípravě měl velkou zásluhu náš příznivec Jan Dlapka. V podvečer byla zahájena slavnostní valná hromada, na které bylo oceněno několik zasloužilých členů. Tehdejší nejstarší člen Vladimir Kazda (nar. 27.6. 1906) byl jmenován čestným starostou sboru. Této slavnostní akce se účastnil predseda SH ČMS pan Ant. Pokorný, zástupci obce a hasiči z okolních obcí. V neděli 6. září 1998 se konala slavnostní mše svatá, kterou sloužili na prostranství u hasičské zbrojnice tito kněží: střelický rodák P. Jan Smutný, P. Vít Dlapka, místní kněz P. Jan Kovář, P. Václav Noll, působící u sester dominikánek a jáhen Pavel Kilián. Při této mši sv. byl posvěcen nový prapor. Po mši svaté byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná hasičské zbrojnice. V odpoledním programu proběhla výstava historické a moderní hasičské techniky, také ukázky hašení požáru dříve a nyní. Průběh těchto oslav byl velmi důstojný a zajímavý pro všechny střelické občany.

Na výroční valné hromadě konané 12. 2. 1999 navrhl výbor SDH změnu statutu sboru, tj. vystoupení sboru ze stávajícího Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Valná hromada tuto změnu odsouhlasila a 29. 4. 1999 byla provedena registrace našich stanov na Ministerstvo vnitra a tím vznikla nová organizace – Sbor dobrovolných hasičů obce Střelice.

Od roku 2000 se u nás opět koná soutěž mladších a starších žáků. Práci s mládeží po několikaleté přestávce zahájili br. Jaromír Wehrenberg a sestra Petra Kolářová. Dále pokračoval br. Pavel Švestka se svojí ženou Evou. Od roku 2009 se o mládež stará br. Jiří Vašulín s Antonínem Švejkarem a Pavlem Komárkem. Žáci se zúčastňují soutěží nejen u nás, ale i v širokém okolí a dosahují velmi pěkných výsledků. V roce 2015 bylo na podnět některých maminek založeno družstvo dětí – přípravky. Děti mají o tuto činnost velký zájem. Tato družstva vede br. Jiří Švestka, ul. Nová (č. p. 693).

Od roku 2000 se koná první zářijovou neděli soutěž „Střelická osma“. V roce 2010 byla založena soutěž Turné čtyř osem – „OSMACUP“ a tak Střelická osma byla zařazena do této nové soutěže. Zakládající sbory: Katov, Ocmanice (kraj Vysočina), Brno – Bohunice, Střelice (Jihomoravský kraj) a od roku 2012 by zakládající sbory přijat také sbor z Dlouhé Lhoty (Jihomoravský kraj), ale název soutěže zůstal nezměněn. Podmínkou této soutěže je použití stroje PS 8. I tato soutěž se ve Střelicích již stala tradicí. Soutěže se pravidelně účastní dvě naše družstva, výše jmenované družstvo mladých hasičů, ale také družstvo zkušených borců pod vedením br. Jaroslava Štveráčka ml. Mladí hasiči šlapou zkušeným borcům na paty, ale do dnešních dnů se jim nepodařilo v celkovém umístění za jednotlivé roky družstvo starších borců překonat.

V roce 2006 naše obec navázala přátelství s italským městem ASSAGO a francouzským NOZAY. Zástupci našeho sboru byli pozváni na návštěvu ke svým kolegům v Assagu a od té doby se každým rokem vzájemně navštěvujeme.

Oslavy 110. výročí se konaly na prostranství u hasičské zbrojnice. V sobotu 21. června 2008 byla zahájena výstava v sále obecního úřadu ve Střelicich a byla uctěna památka zemřelých členů u pomníku padlých a na místním hřbitově. Následně večer byla zahájena Slavnostní Valná hromada sboru, na které byl jmenován br. Jaroslav Štveráček st. čestným starostou sboru a br. Antonin Vidlák čestným velitelem sboru. V neděli 22. června 2008 byla sloužena slavnostní mše sv. střelickým rodákem P. Vítem Dlapkem, přítomen byl také místní kněz P. Tomáš Mikula a jáhen Pavel Kilián. Odpoledne probíhala na prostranství výstava hasící techniky a ukázky zásahů dobrovolných i profesionálních hasičů. Na závěr byla nastříkána na prostranství hasící pěna, ve které si davy děti řádně vyhrály.

21. 12. 2009 bylo zakoupeno od firmy ZEKA ze Slavičína u Luhačovic zásahové vozidlo CAS 32 Tatra 815 s vybavením. Tato cisterna nahradila dosluhující LIAZ CAS 24.

LIAZ CAS 24

V červnu 2011 byl zakoupen dodávkový automobil Volkswagen Transporter 2,5 TDI, který nahradil stávající dodávkové vozidlo Škoda TAZ 1500. Toto vozidlo slouží k dopravě družstev na soutěže a k zabezpečení kulturních akcí našeho sboru. Důležitým pomocníkem je také přívěsný vozík Vezeko, který byl zakoupen v roce 2008 a slouží především k dopravě sportovních hadic, čerpadla PS 12 a ostatních potřeb soutěžních družstev.

Obec Střelice na základě výběrového řízení zakoupila začátkem roku 2015 pro zásahovou jednotku nové dopravní sedmimístné vozidlo Ford Tranzit, které bylo částkou 500 000 Kč hrazeno z dotací Jihomoravského kraje. Regály pro vybavení v úložném prostoru vozidla zhotovili svépomocí někteří členové zásahové jednotky. Toto nové vozidlo posvětil na závěr slavnostní mše sv. konané na venkovním prostranství u hasičské zbrojnice v neděli 3. května 2015 pan děkan Mons. FrantišekKoutný. Staré zásahové vozidlo FORD bylo prodáno hasičům do Střelic u Jevišovic.

Dle nového platného zákona o spolcích se musela všechna občanská sdruženi přeregistrovat na spolky do 31. 12. 2015. Výbor se této záležitosti věnoval a museli jsme tedy i my provést poměrně náročnou administrativní změnu. Krajský obchodní soud v Brně nás zaregistroval ve spolkovém rejstříku pod názvem Sbor dobrovolných hasičů obce Střelice se sídlem spolku Pod Kovárnou 148/5, Střelice s identifikačnim číslem 69545093. Tím jsme splnili tuto zákonnou povinnost. Velké zásluhy na této práci má JUDr. Květoslava Vítková z Brna.

Venkovní prostranství u hasičské zbrojnice je důležitým místem pro konání kulturních akcí. Hasiči dlouhé roky zdůrazňovali, že zpevnění venkovního prostranství je nezbytné, protože při menším dešti bylo toto prostranství rozbahněné a kulturní akce musely být několikrát zrušeny. Zastupitelstvo obce Střelice závěrem roku 2016 schválilo na základě výběrového řízení smlouvu o dílo se zhotovitelem stavebních prací společností agriKomp Bohemia, s.r.o. Střelice. Stavba byla 2. ledna 2017 předána a zahájena. Prostranství bylo navrženo arch. Pavlem Procházkou z Brna. Nejenom zpevnění prostranství zámkovou dlažbou, odvodnění celého areálu, leštěný betonový taneční parket, ale i kovová konstrukce pro zajištění hodové máje jsou důležitými částmi venkovního prostranství. Tuto konstrukci navrhl statik Ing. Pavel Štaud z Brna. Konstrukce je navržena pro tradiční ruční stavění máje do 30 m a tím byla zachována stará tradice obce. V blízkosti tanečního parketu bylo zrealizováno šest osmimetrových mikropilotů, které jsou připraveny jako základ pro budoucí zastřešení tanečního parketu.

Obec Střelice získala v roce 2015 dotaci 300 000,- Kč od Jihomoravského kraje. Tyto finance byly využity na nákup dlažby. Zhotovitel veškeré stavební práce stihl tak, že Mladé hody se mohly uskutečnit ve Střelicích v daném termínu od pátku 9. 6. do neděle 11. 6. 2017. Současně s uvedenými venkovními pracemi během měsíce května 2017 hasiči částečně svépomocí a také za bezplatné pomoci firmy agriKomp s.r.o. provedli kompletní výměnu betonové podlahy v garáži pro cisternové vozidlo.

SDH dnes vlastní pět stanů na venkovní kulturní akce, čtyřicet stolů a sedmdesát lavic, které si za dvacet roků svépomocí zhotovil. V letošním roce výbor zakoupil 16 stolů a 32 lavic. Br. Jiří Liška, Bohumír Sládek, Jan Kamenický a Jiří Jahoda zhotovili 16 deskových stolů na kulturní akce. Tyto stoly byly již opotřebené, a proto se musely vyměnit dřevěné desky. Dřevo darovala firma Pila Chmel.

V roce 2018 (březen – květen) se provedla svépomocí výmalba garáží pro zásahová vozidla. Výbor také rozhodl o zakoupení dvou výčepních nerezových stolů umístěných v garáži hasičské zbrojnice, které budou sloužit pro zlepšení kvality přítomných na kulturních akcích. Obkladačské práce provedl zdarma pro hasiče pan Jan Stehno. Na základě rozhodnutí Rady obce byla opravena fasáda hasičské zbrojnice a proveden nový nátěr včetně věže.

Přehled starostů a velitelů sboru

Starostové (mezi roky 1953-1989 předsedové)

 • 1898 – 1934 Novák Petr
 • 1934 – 1939 Švestka Antonín
 • 1939 – 1951 Novák Antonín
 • 1951 – 1953 Sojka Václav
 • 1953 – 1954 Horký Ladislav
 • 1954 – 1955 Valníček Karel
 • 1955 – 1958 Dlapka Jan
 • 1958 – 1962 Valníček Karel
 • 1962 – 1964 Dlapka Jan
 • 1964 – 1965 Škoda Antonín
 • 1965 – 1972 Sadílek Jan
 • 1972 – 1974 Valníček Karel
 • 1974 – 1981 Sadílek Jan
 • 1981 – 1983 Ing. Kazda Antonín
 • 1983 – 1992 Štveráček Jaroslav st.
 • 1992 – 2008 Švestka Pavel
 • 2008 – 2019 Vašulín Jiří
 • od roku 2019 Rozsíval Petr

Náčelníci (1898-1948) / Velitelé (1948-dodnes)

 • 1898 – 1904 Kellner Reinhold
 • 1904 – 1923 Chloupek Antonín
 • 1923 – 1926 Liška Jan
 • 1926 – 1939 Holešovský Jakub
 • 1939 – 1948 Štveráček Jaroslav
 • 1948 – 1951 Horký Ladislav
 • 1951 – 1952 Brázdil František
 • 1952 – 1954 Škoda Bohumil
 • 1954 – 1955 Kazda Jan
 • 1955 – 1956 Kupský Josef
 • 1956 – 1959 Škoda Bohumil
 • 1959 – 1963 Sadílek Jan
 • 1963 – 1969 Vidlák Antonín
 • 1969 – 1973 Ferdus Zdeněk
 • 1974 – 1981 Vidlák Antonín
 • 1981 – 1992 Liška Jiří
 • 1992 – 1993 Wehrenberg Jaromír
 • 1993 – 2018 Štveráček Jaroslav ml.
 • od roku 2018 Švestka Jiří

Čestní starostové a velitelé sboru

V roce 1932 byl vyznamenán zakládající člen a dlouholetý starosta sboru bratr Petr Novák (1863-1950) a získal titul Čestný starosta sboru

V roce 1932 byl vyznamenán dlouholetý náčelník sboru bratr Antonín Chloupek a získal titul Čestný náčelník sboru

V roce 1948 byl vyznamenán zakládající člen a první náčelník sboru bratr Reinhold Kellner a získal titul Čestný náčelník sboru

V roce 1948 byl vyznamenán bratr Jaroslav Štveráček (1902-1980) a získal titul Čestný velitel sboru

V roce 1998 byl vyznamenán bratr Vladimír Kazda (1906-2000) a získal titul Čestný starosta sboru

V roce 2008 byl vyznamenán bratr Antonín Vidlák (1937-2013) a získal titul Čestný velitel sboru

V roce 2008 byl vyznamenán bratr Jaroslav Štveráček (1935-2019) a získal titul Čestný starosta sboru