Stanovy Sboru dobrovolných hasičů obce Střelice

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku sp. zn. L 7376 u Krajského soudu v Brně
IČ 696 48 093
se sídlem ve Střelicích, Pod Kovárnou 148/5, 664 47 Střelice

I. Základní ustanovení

Spolek dobrovolných hasičů (dále jen SDH nebo spolek) obce Střelice je samosprávný, dobrovolný svazek členů sdružujících fyzické osoby a možné jiné kolektivy s cílem uspokojování a ochrany jejich potřeb a zájmů formou kulturního, společenského vyžití ve spolupůsobení s preventivní výchovou v oblasti požární ochrany, předcházení živelných katastrof, jakož i pomoc při jejich odstraňování, vč. Propagace činnosti spolku.

Spolek má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými předpisy.

Spolek má charakter nepolitického kulturně-společenského spolku, vytváří podmínky pro úspěšnou činnost svých členů, podílí se na rozvoji dobrých vztahů mezi hasiči a občanskou veřejností.

II. Poslání spolku

Posláním spolku je pořádat a organizovat cvičení a soutěže hasičů, provádí preventivně požární kontroly na území obce, podílí se na výchovné činnosti na úseku požární ochrany, podílí se na odborné přípravě svých členů.
Spolek se podílí na kulturním životě obce, zejm. Spolupořádáním kulturně společenských akcí pojených s propagací činnosti spolku.

III. Členství ve spolku

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem se může stát každý občan České republiky po dovršeni veku 15-ti let, který prokazatelně projeví svůj souhlas s těmito Stanovami.

Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky za člena spolku doručené výboru spolku.

Z rozhodnutí výboru spolku je možno schválit členství tzv. čestným členům, tedy občanům obce Střelice, kteří, ač v SDH aktivně nepůsobí či nepůsobili, se výraznou měrou zasloužili o rozvoj občanské společnosti v obci.

Členství ve spolku zaniká úmrtím člena, jeho vystoupením nebo vyloučením, přičemž vystoupení člena jakož i jeho vyloučení vždy vyžaduje písemnou formu.

Vyloučen ze spolku je vždy a zásadně člen, jenž byl pravomocně odsouzen za spáchání trestného činu a byl mu vyměřen nepodmíněný trest odnětí svobody.
Rovněž může být vyloučen člen neplnící své členské povinnosti.
O vyloučení člena rozhoduje výbor spolku hlasováním, k rozhodnutí o vyloučení člena je potřebná nadpoloviční většina hlasujících členů výboru.

IV. Práva a povinnosti člena spolku

Členové spolku jsou si ve svých právech rovni.

Členové a čestní členové spolku mají právo:

 • Účasti všech činností pořádaných spolkem
 • Účasti na členských a výročních členských schůzích
 • Právo volit a být volen do výboru spolku
 • Vyžadovat zprávy o činnosti a hospodaření spolku
 • Nosit stejnokroj hasiče vč. odznaků a vyznamenání

Povinnosti člena spolku jsou zejména:

 • Plnění a dodržování Stanov spolku
 • Plnění úkolů uložených výborem spolku a odpovědný výkon svěřené funkce
 • Aktivní účast na činnostech spolku
 • Hospodárné zacházení se svěřenými prostředky a majetkem spolku
 • Propagace činnosti spolku a zájem na udržování dobrého jména spolku a jeho členů

Povinnosti člena spolku se netýkají čestných členů spolku.

Pokud členská schůze rozhodne o povinnosti členů spolku k placení členských příspěvků, jsou členové povinni takto schválený příspěvek hradit, a to v souladu s usnesením členské schůze spolku.

V. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • Členská schůze
 • Výroční členská schůze
 • Výbor spolku
 • Statutární orgán spolku – starosta
 • Revizní komise

Členská schůze:

Je svolávána výborem spolku dle potřeby, avšak minimálně 2x ročně nebo požádá-li o její konání minimálně jedna polovina členů spolku.
Členská schůze rozhoduje a jedná o běžných záležitostech spolku, kontroluje činnost výboru, je oprávněna k odvolání člena výboru a navrhovat členy výboru, rozhoduje o přijetí nových členů spolku.
Členská schůze se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů spolku.

Výroční členská schůze:

Koná se pravidelně jednou ročně, tuto svolává výbor spolku v minimálním 14-ti denním předstihu.

Výroční členská schůze je povinna a oprávněna:

 • Schvalovat, měnit, doplňovat stanovy spolku.
 • Projednat a schvalovat výroční zprávu spolku zprávu o hospodaření spolu s účetní závěrkou, zprávu revizní komise.
 • Projednat a schválit plán práce spolku na období dalšího správního roku.
 • Jednou ta 4 roky zvolit členy výboru a členy revizní komise se stanovením čtyřletého funkčního mandátu.

Výroční členskou schůzi řídí starosta spolku a nebo jím pověřený člen výboru, výroční členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna min. jedna polovina členu spolku.

Výroční členská schůze se usnáší v daných věcech jednou polovinou přítomných a hlasujících členů spolku.

Výbor spolku:

Za činnost spolku odpovídá jeho výbor.
Řídí činnost spolku, svolává členskou a výroční členskou schůzi, zajišťuje realizaci usneseni těchto schůzí, hospodaří se svěřeným majetkem spolku.
Výbor tvoří 13 členů, výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

Statutární orgán spolku – starosta:

Odpovídá za řádné plnění povinností spolku zejm. co do povinností vůči orgánům veřejné správy, jedná samostatně jménem spolku navenek a je z tohoto jednání osobně odpovědný.
Starosta spolku za spolek jedná a podepisuje.

Revizní komise:

Revizní komise má tři členy volené výroční členskou schůzí na období 4 let.
Členové revizní komise ze svého středu jmenuji dle své úvahy předsedu komise.
Revizní komise kontroluje hospodaření spolku, o výsledcích kontrol předkládá písemnou zprávu k projednání výroční členské schůzi.
Členové revizní komise mají právo účasti na schůzích výboru spolku, a to s hlasem poradním. Souběh člena výboru a člena revizní komise je vyloučen.

VI. Oslovování ve spolku

Členové spolku, zejm. při konání schůzí a slavnostních příležitostech se oslovují bratře, sestro.

VII. Prapor, znak, stejnokroj, funkční označení

SDH má právo užívat svůj prapor.
Znak na čepici vycházkového stejnokroje je shodný se znakem obce Střelice.
Členové spolku mají právo při slavnostních příležitostech nosit vycházkový stejnokroj spolu s funkčním označením.

VIII. Oddíl mladých hasičů

Spolek sdružuje oddíl mladých hasičů, dětí ve věku od 6 do 15 let a mládeže do 18 let věku.
Hlavním úkolem činnosti tohoto oddílu je výchova děti a mládeže k výchově nejen společenské ale i a to zejm. plněni úkolů v oblasti prevence v oblasti požární ochrany, odpovědnosti a chování ve svém okolí, pomoci při nenadálých událostech v obci a jejím okolí.

Činnost oddílu je zaměřena zejm. na dovednosti a znalosti:

 • Typy a druhy požárního nebezpečí
 • Typy požární techniky, jednoduché hasební prostředky
 • Požární taktika, sportovní discipliny, technický výcvik
 • Přírodopisné nauky a chování v přírodě

IX. Členský průkaz

Členský průkaz je majetkem spolku a každý člen je povinen jej opatrovat a při ukončení členství tento spolku vrátit.

Případnou ztrátu členského průkazu je člen povinen neprodleně ohlásit výboru spolku.

X. Majetek a hospodaření spolku

Majetek spolku slouží k uspokojování činností spolku, tvoří jej hmotné a finanční prostředky získané z dotací, subvencí, darů a příp. hospodářské činnosti.

Hospodaření s majetkem podléhá kontrole ve smyslu zákona o účetnictví, jakož i dalších k tomuto se vztahujících právních norem.

Spolek je zřízen se smyslu zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) jako právnická osoba, tedy hospodaření spolku a nakládání s jeho majetkem se mimo jiné řídí tímto zákonem.

XI. Zánik spolku

Spolek muže zaniknout v případě, že takto rozhodne členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů, dále pak z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb. přičemž forma zániku spolku se řídí tímto zákonem.

XII.

Stanovy byly schváleny výroční členskou schůzí spolku dne 6.3.2015.

Nedílnou přílohu těchto Stanov tvoří souhlas vlastníka objektu potvrzující správnost adresy sídla spolku jakož i jeho právo na této adrese mít sídlo a vykonávat zde svoji činnost.

Ve Střelicích dne 6.3.2015

Starosta spolku Jiří Vašulín