Výbor SDH Střelice schválil 3. srpna 2020 na své schůzi 3/2020 „Status vyznamenání Sboru dobrovolných hasičů obce Střelice“.

Zde je kompletní přehled udělovaných vyznamenání:

 


 

Ocenění udělovaná členům SDH Střelice

Ocenění jsou udělovány na návrh starosty SDH Střelice nebo výboru SDH Střelice.

Medaile za věrnost – bronzová

 

 

 

 

 

 • Medaile je udělována automaticky po dosažení stanovené délky členství v SDH Střelice

 • Medaile se uděluje pouze aktivním členům

 • Poprvé je udělena medaile se stužkou, v dalších letech jsou už udělovány pouze stužky

 Každý proužek značí 10 roků členství v SDH Střelice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Medaile za práci ve výboru – bronzová

 

 

 

 

 

 • Medaile je udělována automaticky po dosažení stanovené délky práce ve výboru SDH Střelice

 • Poprvé je udělena medaile se stužkou, v dalších letech jsou udělovány pouze stužky

 

Za 8 let práce ve výboru SDH Střelice

 

Za 16 let práce ve výboru SDH Střelice

 

Za 24 let práce ve výboru SDH Střelice

 

 

 

Medaile za práci s mládeží – bronzová

 

 

 

 

 

 • Medaile je udělována členům, kteří se aktivně starají o mládež

 • Medaile má 3 stupně

 • Medaile se uděluje dle subjektivního hodnocení – nejsou stanovená pevná kritéria

 • Minimální odstup mezi jednotlivými stupni je 5 roků, doporučený odstup je 10 let

 • Poprvé se uděluje medaile se stužkou, další stupně jsou udělovány pouze stužky

 

Medaile 3. stupně

 

Medaile 2. stupně

 

Medaile 1. stupně

 

 

 

Medaile za mimořádný přínos – stříbrná

 

 

 

 

 

 • Medaile je udělována ve výjimečných případech členům SDH nebo JSDH, kteří se svou prací ve sboru nebo v zásahové jednotce mimořádně zasloužili o rozvoj nebo propagaci SDH nebo JSDH

 • Medaile smí být udělena nejdříve po 30 letech členství v SDH

 • Medaile může být udělena in memoriam

 • Medaili nelze udělit opakovaně

 

 

 

 

Titul – Čestný starosta SDH Střelice – zlatá

 • Titul je udělován pouze ve velmi výjimečných případech

 • Udělení tohoto titulu by mělo předcházet udělení vyznamenání za mimořádný přínos s odstupem alespoň 10 let

 • Titul je udělován členům SDH, kteří mimořádným způsobem přispěli k rozvoji a propagaci SDH Střelice

 • Jedná se o nejvyšší vyznamenání SDH Střelice

 • Titul může být udělen in memoriam

 • Titul nelze udělit opakovaně

 

 

 

 


Ocenění udělovaná členům JSDH Střelice:

Ocenění jsou udělovány na návrh velitele JSHD Střelice, starosty obce Střelice, starosty SDH Střelice nebo výboru SDH Střelice.

 

Medaile za dlouholetou zásahovou činnost – bronzová

 

 

 

 

 

 • Medaile je udělována automaticky po dosažení stanoveného počtu aktivních roků
 • Za aktivní rok v JSDH se považuje účast alespoň na 20 % zásahů v daném roce

 • Ve výjimečných případech lze udělit medaili i při nesplnění stanovených kritérií

 • Poprvé se uděluje medaile se stužkou, v dalších letech jsou udělovány pouze stužky

 

Za 10 let zásahové činnosti

 

Za 20 let zásahové činnosti

 

Za 30 let zásahové činnosti

 

 

 

Medaile za příkladnou práci v jednotce – bronzová

 

 

 

 

 

 • Medaile je udělována za aktivní práci v JSDH (nejedná se o zásahy, ale o správu a údržbu techniky, osvětovou činnost, školící činnost apod.)

 • Medaile má 3 stupně

 • Medaile se uděluje dle subjektivního hodnocení, především na návrh velitele JSDH

 • Minimální odstup mezi jednotlivými stupni je 5 roků, doporučeno je 10 roků

 • Poprvé se uděluje medaile se stužkou, v dalších letech jsou udělovány pouze stužky

 

3. stupeň

 

2. stupeň

 

1. stupeň

 

 

 

Vyznamenání za mimořádnou obětavost při zásahu – stříbrná

 

 

 

 

 

 • Vyznamenání je udělováno za mimořádný čin při zásahu

 • Vyznamenání je udělováno jen ve velmi výjimečných případech

 • Vyznamenání lze udělit opakovaně

 • Vyznamenání lze udělit in memoriam

 

 

 

 

Titul – Čestný velitel JSDH Střelice – zlatá

 • Titul je udělován pouze ve velmi výjimečných případech

 • Udělení tohoto titulu by mělo předcházet udělení vyznamenání za mimořádný přínos s odstupem alespoň 10 let

 • Titul je udělován pouze bývalým členům JSDH, kteří mimořádným způsobem přispěli k rozvoji a propagaci JSDH Střelice

 • Jedná se o nejvyšší vyznamenání JSDH Střelice

 • Titul může být udělen in memoriam

 • Titul nelze udělit opakovaně

 

 

 

 


 

Ocenění udělovaná nečlenům SDH Střelice:

Medaile jsou udělovány nečlenům SDH Střelice na návrh starosty SDH, velitele JSDH nebo výboru SDH

Medaile za dlouhodobou podporu SDH Střelice – bronzová

 • Medaile smí být udělena nečlenům SDH, vyjímečně i členům SDH Střelice

 • Medaile se uděluje dlouholetým sponzorům SDH Střelice

 • Medaile má 5 stupňů

Za 5 let podpory

Za 10 let podpory

 

Za 15 let podpory

Za 20 let podpory

 

Za 25 let podpory

 

 

Medaile za dlouhodobou spolupráci s SDH Střelice – stříbrná

 

 

 

 

 

 • Medaile nesmí být udělena členům SDH Střelice

 • Medaile se uděluje za dlouholetou spolupráci s SDH (např. pro představené obcí, zahraniční přátele, členy jiných SDH nebo HZS apod.)

 • Medaili nelze udělit opakovaně

 • Medaili lze udělit in memoriam

 

 

 

 

Medaile za mimořádnou pomoc při zásahu – stříbrná

 • Medaile nesmí být udělena členům SDH Střelice

 • Medaile se uděluje za mimořádnou materiální nebo osobní pomoc při zásahu, kterého se zúčastnila naše zásahová jednotka a která přispěla k úspěšnému zdolání mimořádné události nejlépe v katastru obce Střelice

 • Medaili lze udělit opakovaně

 • Medaili lze udělit in memoriam

 

 

 

 


 

Pamětní a příležitostné medaile:

Jedná se o mimořádné medaile a stužky udělované při významných událostech jako např. výročí založení sboru, zakoupení nového zásahového vozidla, významná přestavba nebo novostavba hasičské zbrojnice apod. Tyto medaile je možné udělit dle uvážení na návrh výboru, starosty nebo velitele členům i nečlenům SDH. Konkrétní podoba medaile a stužky bude projednána a navržena individuálně.

11.9.2022 – Za zásluhy o pořízení nového zásahového cisternového vozidla

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Motiv medaile:

Univerzální motiv – mění se pouze text, za co je medaile udělena a barva dle významu udělovaného ocenění.

Tento návrh byl schválen výborem SDH Střelice dne 24. srpna 2020.

Na lícové straně je nápis SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE STŘELICE, znak SDH Střelice a nápis, za co je medaile udělena.

Na rubové straně je pak vyobrazen sv. Florián a heslo střelických hasičů „Bohu ku cti, lidem ku pomoci“.

  

 


 

Nošení stužek:

 • Stužky jsou umístěny na saku slavnostního stejnokroje nad levou náprsní kapsou.

 • Stužky se nosí v pořadí dle důležitosti řazené zprava doleva a shora dolů. Nejdůležitější vyznamenání je tedy umístěno vpravo nahoře

 • Pokud je pouze jedna řada vyznamenání nebo jedno vyznamenání samotné, umísťuje se nad střed kapsy

 • Stužky má právo nosit pouze osoba, která medaili/stužku dostala

 • Pokud bylo uděleno více stužek stejného druhu ale různých tříd nebo věrnostních stužek, nosí se vždy pouze nejvyšší dosažená třída.

 • Stužky udělené mimo SDH Střelice se mohou nosit také (např. plaketa Jánského apod.). Jejich důležitost a tedy jejich umístění je na zvážení samotného nositele.

 

Udělování medailí a stužek:

 • Medaile/stužka za věrnost (10, 20 a 30 roků) je udělována při splnění podmínek pro udělení na řádné valné hromadě

 • Ostatní medaile jsou udělovány na výroční valné hromadě u příležitosti výročí založení sboru – tedy jednou za 5 roků, ve výjimečných případech mohou být uděleny i na řádné valné hromadě

 • Pamětní a příležitostné medaile mohou být uděleny na kterékoliv akci pořádané sborem

 • Medaile související se zásahovou jednotkou předává velitel zásahové jednotky, ostatní medaile předává starosta sboru.

 • V případě, že je medaile související se zásahovou jednotkou udělována přímo jejímu veliteli, pak medaili předává zástupce velitele nebo starosta.

 • V případě, že je medaile udělována starostovi sboru, pak medaili předává místostarosta nebo velitel.

 

Odebrání získaných medailí:

 • Veškeré udělené medaile mohou být odebrány v případě hrubého porušení principů sboru nebo při pošpinění dobrého jména sboru. Medaile jsou také automaticky odebrány členům, kteří byli ze sboru vyloučeni. Členům, kteří opustili sbor z jiných důvodů, medaile zůstávají.